Ievads Latvijas likumdošanas sistēmā

Ievads Latvijas likumdošanas sistēmā

Latvijas Republikas Satversmē noteikta jaunrades brīvība, kas ietver sevī arī zinātnisko pētījumu brīvību. Proti, zinātnieki var brīvi izvēlēties gan pētāmo problēmu, gan arī metodoloģisko pieeju tās risināšanai. Tāpat arī ikvienam cilvēkam ir tiesības brīvi piedalīties jebkuros pētījumos.

Gan pētniekiem, gan pētījuma dalībniekiem ir jāņem vērā, ka veicot pētījumu viņiem ir jāpakļaujas gan starptautiskajos tiesību aktos, tādos kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta un Ovjedo konvencija, gan arī nacionālajos tiesību aktos paredzētajiem ierobežojumiem, kas nosaka pētījumu veikšanas standartus un aizsargā gan indivīda cieņu, tiesības un brīvību, gan arī sabiedrības intereses.

Tāpat ir jāņem vērā arī pētījumu ētiskie principi, kas noteikti gan starptautiskajos dokumentos, tādos kā Helsinku deklarācija, gan arī nacionālas nozīmes ētiskajos kodeksos, tādos kā Latvijas zinātņu akadēmijas zinātnieka ētikas kodekss un citos profesionālās ētikas dokumentos.

Bibliogrāfija
  • Latvijas Republikas Satversme, 113. pants
  • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (ECK), 2. un 3. pants
  • Eiropas Savienības Pamattiesību harta, 1., 3., II sadaļas 8. pants
  • Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (Ovjedo konvencija), 1. pants, V nodaļas 21,. 23., 24. panti
  • LZA Zinātnieka ētikas kodekss, 1. Vispārējie principi
  • Helsinku deklarācija, 4., 7., 8. un 10. pants
Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2014. gada 14. februāris, 10:26