Bibliogrāfija

1. STARPTAUTISKIE TIESĪBU AKTI

1.1. Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (ECK)

1.2. Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (Ovjedo konvencija)

2. EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTI

2.1. Eiropas savienības pamattiesību harta (2007)

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

2.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK par par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm

3. LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLIE TIESĪBU AKTI

3.1. Pacientu tiesību likums

3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums

3.3. MK 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr. 40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”

3.4. MK 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.634 „Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem”

3.5. Civillikums

3.6. Bērnu tiesību aizsardzības likums

4. ĒTIKAS KOMITEJU REGULĒJUMS

4.1. MK 1998. gada 13. janvāra noteikumi Nr.1 "Medicīnas ētikas komitejas paraugnolikums"

4.2. MK 1998. gada 13.janvāra noteikumi Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums"

5. ĒTISKĀ REGULĀCIJA

5.1. Latvijas Zinātnes Padomes Zinātnieka ētikas kodekss (1997)

5.2. Latvijas ārstu ētikas kodekss (1998)

5.3. UNESCO Vispārējā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija (2005)

5.4. Eiropas Padomes Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu Papildprotokols par biomedicīnas pētījumiem

5.4.1. Papildprotokola oficiālais komentārs angļu valodā publicēts vietnē:

5.5. Belmontas ziņojums ENG

5.6. Pasaules Medicīnas Asociācijas Helsinku deklarācija (2013) ENG

5.7. Nirnbergas kodekss (1947) ENG

5.8. Medicīnas Zinātņu Starptautisko Organizāciju Padomes (CIOMS) Starptautiskās ētikas vadlīnijas biomedicīnas pētījumiem, kuros iesaistīti cilvēki (2002) ENG

5.9. UNESCO Sociālo zinātņu pētījumu ētikas kodekss ENG

5.10. Eiropas Padomes Rekomendācija Rec(2006)4 par pētījumiem ar cilvēka izcelsmes bioloģisko materiālu ENG

6. CITI SAISTĪTIE NORMATĪVIE AKTI

6.1. Ārstniecības likums

6.2. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums

7. MEDICĪNISKIE PĒTĪJUMI

7.1. MK 2010. gada 21. Septembra noteikumi Nr. 891 „Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība”

8. ZĀĻU KLĪNISKIE PĒTĪJUMI

8.1. Farmācijas likums

8.2. MK 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.537 „Zāļu valsts aģentūras nolikums”

8.3. MK 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.289 "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām"

8.4. Starptautiskās harmonizācijas konferencē (ICH/CPMP/135/35) izstrādātie norādījumi par labu klīnisko praksi

9. EPIDEMIOLOĢISKI PĒTĪJUMI

9.1. Epidemioloģiskās drošības likums

10. PĒTĪJUMI AR BIOLOĢISKAJIEM MATERIĀLIEM

10.1. MK 2013.gada 22.oktobra noteikumi Nr.1176 „Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība”

10.2. Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā (2012)

11. GENOMA PĒTĪJUMI

11.1. Cilvēka genoma izpētes likums (2002)

11.2. MK 2004.gada 10.augusta noteikumi Nr.692 "Ģenētiskās izpētes kārtība"

Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2014. gada 4. marts, 14:34