Par TRREE projektu

TRREE projekta starptautiskais nosaukums ir Training and Resources in Research Ethics Evaluation (TRREE) jeb apmācība un resursi pētījumu ētiskajam izvērtējumam (ARPĒI). Šo programmu izveidoja un vada ieinteresēto pušu konsorcijs no dažādām valstīm, sākotnēji programmas uzmanības centrā bija Āfrikas valstu vajadzības, taču pašlaik projekts aptver daudzas Eiropas valstis. Mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītību un vienlaikus sekmēt ar cilvēkiem saistīto medicīnas pētījumu ētikas izaugsmi, veicinot visaugstāko ētikas un drošības standartu ievērošanu.

TRREE piedāvā:

  • e-apmācību: bezmaksas attālināto apmācību programmu un sertifikāciju pētījumu ētikas vērtēšanā
  • e-resursus: mājas lapu ar starptautiskiem, reģionu un dažādu valstu pētījumu regulējumiem un citiem resursiem

TRREE apmācību materiāli šobrīd ir pieejami angļu [EN], franču [FR], vācu [DE] portugāļu [PT], lietuviešu [LT] un latviešu [LV] valodās.

E-apmācību programma ir balstīta uz starptautiski atzītiem ētikas principiem un regulējumu. Programmā ir integrēta problemātika un perspektīvas arī trūcīgākajos un mazāk attīstītajos reģionos, piemēram, Āfrikā, lai nodrošinātu pētījumos iesaistīto personu aizsardzību un visaugstāko ētisko standartu ievērošanu.

Programmas attīstība veicina iesaistīto partneru savstarpējo izglītošanos, sadarbību un kapacitātes celšanu.

Mērķi

Galvenie TRREE programmas mērķi:

  • pirmkārt, papildināt pētījumu projektu un sadarbības projektu ētiskajā izvērtēšanā iesaistīto cilvēku zināšanas kā arī praktiskās iemaņas.
  • otrkārt, izveidot līdzdalības procesu, kur tiks sekmētas ilgstošas partnerattiecības ar un starp Āfrikas valstīm, kā arī valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem.
  • treškārt, radīt resursu, kas veicinās zināšanu izplatību Ziemeļu-Dienvidu partnerības ietvaros. Kopumā tas stiprinās pētījumu ētiskā izvērtējuma kvalitāti Āfrikas, Eiropas un citu iesaistīto valstu vidū.

Pieeja

Mācību moduļu galvenais mērķis ir piedāvāt apmācību un resursus profesionāļiem, kuru uzdevums ir nodrošināt veselības pētījumos iesaistīto indivīdu un kopienu tiesību un interešu aizsardzību. Mācību materiāls paredzēts visiem, kas iesaistīti pētījumu projektos ar cilvēku piedalīšanos – ārstiem, zinātniekiem, studentiem, pētniecības ētikas komiteju locekļiem un šo jomu pārraugošo institūciju darbiniekiem.

Moduļi ir balstīti uz vispāratzītiem pētniecības ētikas principiem, kas noformulēti tādos dokumentos kā Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (1948), Konvencija par bērna tiesībām (1989), kā arī citos starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos. Pētījumi, kuros iesaistīti cilvēki, bieži vien ir saistīti gan ar riskiem, gan arī ar potenciālajiem ieguvumiem. Pētījuma riskus lielākoties uzņemas pētījuma dalībnieki, tādēļ ir absolūti nepieciešams nodrošināt viņu interešu un labklājības aizsardzību. Šī uzdevuma īstenošana ir daudzu partneru sadarbības rezultāts.

Atbilstoši šim uzstādījumam, galvenā atbildība par pētījuma dalībnieku drošību un labklājību ir jāuzņemas pētniekiem. Šī atbildība tiek īstenota godprātīgi rīkojoties gan rakstot pētījuma protokolu, gan paša pētījuma norises gaitā. Arī pētījumu izvērtēšanas process, kuru veic pētījumu ētikas komiteja (PĒK), ir vērsts uz pētījumu dalībnieku aizsardzību. Lai nodrošinātu atbilstošu pētījuma dalībnieku aizsardzību un vienlaicīgi neveidotu liekus ierobežojumus potenciāli daudzsološiem veselības pētījumiem, ir nepieciešamas pārzināt starptautiskos dokumentus un valsts likumdošanu, kā arī kritiskā domāšana un izvērtējums.

Universal Human Rights

Auditorija

TRREE nodrošina apmācību un resursus, kas ir būtiski visu to nozaru pārstāvjiem, kuru uzdevums ir nodrošināt pētījumā iesaistīto cilvēku interešu ievērošanu un labklājību, kā arī veicināt visaugstāko ētikas standartu ievērošanu. Dažos gadījumos apmācības programma var pievērst lielāku uzmanību kādas konkrētas profesionāļu grupas izglītošanai, piemēram, fokusējoties uz pētījumu ētikas komitejas locekļiem vai pētnieku grupām, kas ietver sevī pētniekus, medicīnas māsas vai pētījuma koordinatorus. Taču kopumā apmācības programma ir pieejam visiem interesentiem un var noderēt gan veselības aizsardzības iestādēm, gan pētījumu finansētājiem un augstskolām, gan arī valsts varas iestādēm, pacientiem un plašsaziņas līdzekļiem.

Sertifikācija

Mācību materiāla 1, 2, un 3 moduļos iekļauti pārbaudes jautājumi. Lai tiktu uz mācību moduļa nākamo sadaļu, dalībniekiem jāsniedz pareiza atbilde uz uzdoto jautājumu.

Katra moduļa noslēgumā dalībniekiem, kas jau ar pirmo peles taustiņa klikšķi (pirmo mēģinājumu) ir snieguši 70% pareizu atbilžu, tiek izsniegts sertifikāts.

TRREE sertifikātus ir oficiāli atzinušas šādas organizācijas:

Fédération des médecins suisses FMH Formation postgraduée nationale FPH

Autortiesības

© 2009, Dominique Sprumont & Clement Adebamowo, Jérôme Ateudjieu, Cédric Baume, Charles Becker, Marie-Charlotte Bouësseau, Ogobara Doumbo, Marie Hirtle, Joyce Ikingura, Wen Kilama, Dirk Lanzerath, Sébastien Lormeau, Peter Ndumbe, Alassane Niaré, Aceme Nyika, Jean-François Perret, Marcel Tanner, Douglas Wassenaar, John R. Williams

Saistību atruna

Visiem juridiskajiem un regulējošajiem dokumentiem ir informatīvs mērķis – šīs var nebūt to oficiālās vai pašlaik spēkā esošās redakcijas.

PATEICĪBAS

TRREE komanda vēlas izteikt sirsnīgu pateicību par atbalstu šādiem cilvēkiem:

Administratīvais atbalsts

  • Dominique Mengisen (Switzerland)
  • Rolf Klappert (Switzerland)

Grafiskais dizains

  • Pixailes Design Graphique (Canada)
  • Hughes Richartzagen (Belgium)
  • Valérie Seydoux (Switzerland)

Tāpat arī vēlamies pateikties visiem cilvēkiem, kas piedalījušies šīs apmācības programmas vajadzību izvērtēšanā un melnraksta versijas radīšanā, it īpaši pētījumu ētikas komiteju priekšsēdētājiem un locekļiem no Mali, Kamerūnas, Tanzānijas un Šveices.

This website is powered by:

Moodle

© 1999 onwards, Martin Dougiamas under the GNU GPL.IT Consultant, web developer & hosting:

Meridium

Meridium Technologies (Canada)
Pēdējās izmaiņas: otrdiena, 2023. gada 12. decembris, 10:33